Положення про РМУС

 1. Загальні положення

Рада молодих учених і спеціалістів Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (в подальшому РМУС ТНТУ) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння рішенню наукових проблем і захисту соціальних інтересів молодих вчених і спеціалістів.
1.2. Молодими ученими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти ТНТУ до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.
1.3. РМУС створена з ініціативи наукової молоді ТНТУ і здійснює свою діяльність у ТНТУ. У своїй діяльності РМУС керується чинним законодавством України, Статутом ТНТУ, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.
1.4. Діяльність РМУС ТНТУ ім. І. Пулюя координується адміністрацією ТНТУ ім. І. Пулюя через проректора з наукової роботи.
1.5. Голова РМУС ТНТУ є членом Вченої ради і науково-технічної ради (НТР) ТНТУ.

 1. Основні задачі РМУС ТНТУ

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених і спеціалістів ТНТУ.
2.1.1. Підтримувати наукову наступність, зберігати наукові школи і напрямки ТНТУ.
2.1.2. Надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції.
2.1.3. Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених.
2.1.4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
2.1.5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.

2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених та спеціалістів.
2.2.1. Сприяти професійному росту наукової молоді ТНТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті ТНТУ.
2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ТНТУ.
2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених ТНТУ.
2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених і спеціалістів ТНТУ.
2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.

2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів ТНТУ.
2.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених і спеціалістів у Вченій раді, НТР ТНТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
2.3.2. Представляти інтереси молодих учених і спеціалістів в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ТНТУ з метою виявлення проблем молодих учених і спеціалістів і пошуку шляхів їх вирішення.
2.3.4. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених і спеціалістів ТНТУ.

 1. Основні напрямки діяльності Ради

3.1. Рада має право:

 • виступати з ініціативами по різних питаннях наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації і брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ТНТУ;
 • представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ТНТУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
 • організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції;
 • вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;
 • ніціювати проведення зборів наукової молоді ТНТУ;
 • ініціювати і приймати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і задачі яких відповідають цілям і задачам РМУС ТНТУ;
 • брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проектах і програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.

3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації задач, РМУС ТНТУ зобов’язана:

 • дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм передбачених Статутом ТНТУ і Положенням про РМУС ТНТУ;
 • поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення Інтернет сторінки РМУС. Представляти на зборах наукової молоді ТНТУ щорічний звіт про свою діяльність;
 • представляти необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених і спеціалістів.

3.3. Будь-який вид діяльності РМУС ТНТУ може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

 1. Порядок формування РМУС ТНТУ

4.1. Членами РМУС ТНТУ можуть бути молоді учені, спеціалісти, докторанти та аспіранти наукових і навчальних підрозділів ТНТУ у віці не більше 35 років (включно), які визнають дане Положення.

4.2. Кількість членів РМУС ТНТУ визначається на загальних зборах наукової молоді ТНТУ відкритим голосуванням.

4.3. Кандидатури в члени РМУС ТНТУ висуваються загальними зборами наукової молоді ТНТУ і обираються відкритим голосуванням. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу РМУС можуть бути додатково обрані нові члени, шляхом відкритого голосування.

4.4. Члени РМУС ТНТУ обираються на строк до 3-х років. Далі членство в Раді повинне бути відновлено чи припинено рішенням загальних зборів наукової молоді ТНТУ.

4.5. Виключення з членів РМУС ТНТУ може здійснюватися у випадках:

 • відкликання повноважень за рішенням загальних зборів наукової молоді і РМУС ТНТУ;
 • здійснення членом РМУС дій, які грубо порушують Положення і принципи РМУС ТНТУ;
 • невиконання рішень РМУС ТНТУ;
 • письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМУС ТНТУ.

4.6. Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

4.6.1. Права члена РМУС ТНТУ:

 • брати участь в засіданнях РМУС, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;
 • на підставі власного бажання, згідно встановленого РМУС порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМУС;

4.6.2. Обов’язки члена РМУС ТНТУ:

 • дотримувати дійсного Положення і виконувати рішення РМУС, прийняті в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;
 • виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і принципами РМУС;
 • при одержанні повідомлення з РМУС, що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності РМУС, вчасно передавати в РМУС свою відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;
 • у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції РМУС, строго дотримувати рішень РМУС.
 1. Організаційна структура РМУС

5.1. Засідання РМУС проводяться в міру необхідності. РМУС вважається правомочною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Рішення РМУС приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів. РМУС правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.

5.2. Кандидат на посаду Голови РМУС висувається рішенням кваліфікованої більшості(не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) на установчому засіданні РМУС і затверджується ректором ТНТУ на строк до 3-х років.

5.3. Голова РМУС організовує і керує роботою РМУС і є офіційним представником РМУС ТНТУ, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про РМУС.

5.4. Голова Ради має право:

 • риймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМУС, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання РМУС;
 • головувати на засіданнях РМУС;
 • координувати діяльність РМУС;
 • брати участь в засіданнях Вченої ради і НТР ТНТУ;
 • представляти РМУС ТНТУ стосовно юридичних, фізичних осіб чи організацій при наявності відповідного доручення;
 • укладати договори і угоди, давати зобов’язання від імені РМУС згідно прийнятих РМУС рішень.

5.5. Голова РМУС зобов’язаний:

 • формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМУС, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови РМУС;
 • контролювати дотримання членами РМУС цього Положення і діяльність РМУС в цілому;
 • звітувати перед членами РМУС на його засіданні про пророблену роботу;
 • забезпечувати ефективну діяльність РМУС відповідно до п.2 і п.3 цього положення.

5.6. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) виразити недовіру голові РМУС. У випадку, коли голова РМУС на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи добровільно за рішенням РМУС припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови РМУС автоматично переходять до заступника голови РМУС, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМУС питання про вибори і призначення голови РМУС і його заступника, а також провести це засідання в термін не більше одного місяця. Якщо голова РМУС тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т.д.), то РМУС більшістю голосів передає функції виконуючого обов’язки голови РМУС заступнику або одному з членів РМУС.

5.7. Заступник голови РМУС обирається на засіданні РМУС з числа його членів. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою. Заступник Голови РМУС, за рішенням РМУС бере участь в засіданнях Вченої ради, НТР ТНТУ і виконує функції голови РМУС в період його відсутності.

5.8. Заступник голови РМУС виконує обов’язки Вченого секретаря РМУС і відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМУС в межах повноважень, визначених Головою РМУС.

 1. Взаємодія РМУС з Адміністрацією, Вченою радою і НТР ТНТУ

6.1. Адміністрація, Вчена рада і НТР ТНТУ сприяє організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці РМУС ТНТУ:

 • у здійсненні діяльності, передбаченої даним Положенням РМУС ТНТУ;
 • в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується наукової молоді ТНТУ;
 • наданням РМУС ТНТУ робочого приміщення, засобів зв’язку і телекомунікацій.

6.2. Вчений секретар Вченої ради, НТР ТНТУ або проректор з наукової роботи може брати участь в роботі РМУС, надавати інформацію РМУС про рішення Вченої ради, НТР ТНТУ і інших нормативних документів, які стосуються діяльності РМУС, вносити пропозиції щодо участі РМУС у вирішенні задач ТНТУ.

6.3. Прийняте рішення РМУС має рекомендаційний характер для Адміністрації, Вченої ради, і НТР ТНТУ і при необхідності включається в порядок денний найближчого засідання Адміністрації, Вченої ради чи НТР ТНТУ. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи РМУС, рішення РМУС може бути оформлене на бланку ТНТУ, завірено підписами голови РМУС, Проректора з наукової роботи або Вченого секретаря Вченої ради чи НТР ТНТУ і гербовою печаткою ТНТУ.

 1. Заключні положення

7.1. Пропозиції щодо зміни дійсного Положення РМУС ТНТУ розглядаються на засіданні РМУС і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів РМУС).

7.2. Рішення про припинення діяльності РМУС може прийматися Адміністрацією ТНТУ або Вченою радою ТНТУ.

 

Per aspera ad astra