Положення про РМУС

1.   Загальні положення.

 • Рада молодих вчених (далі – РМВ) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – ТНТУ) – це колегіальний виборний дорадчий орган, створений з метою сприяння вирішенню наукових проблем і захисту соціальних інтересів молодих вчених.
 • РМВ є представницьким органом Наукового товариства аспірантів, докторантів та молодих вчених Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – НТ ТНТУ).
 • Молодими ученими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, здобувачі ступеня доктора філософії, наукові співробітники ТНТУ до 35 років включно (для докторантів та докторів наук – до 40 років включно), які займаються науково-дослідною роботою.
 • РМВ створена з ініціативи наукової молоді ТНТУ. У своїй діяльності РМВ керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Раду молодих учених ТНТУ (далі – Положення), розробленим на основі Типового положення про Раду молодих учених при органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822, Статутом Університету.
 • Діяльність РМВ ТНТУ ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності членів, самоврядування, гласності, представництва молодих учених ТНТУ всіх наукових спеціальностей, академічної доброчесності, та координується адміністрацією ТНТУ через проректора з наукової роботи.
 • В основу своєї роботи РМВ ТНТУ покладає:
 • консолідацію молодих учених і створення сприятливих умов для їхньої науково-дослідної діяльності шляхом реалізації ресурсних можливостей університету;
 • пошук і підтримку професійних контактів та культурних зв’язків з іншими науковими, молодіжними і студентськими організаціями закладів вищої освіти України та інших держав;
 • інші види науково-освітньої діяльності, що не суперечать чинному законодавству та даному Положенню.
  • РМВ не залежить від будь-яких політичних партій, державних, громадських чи релігійних організацій.
  • РМВ співпрацює з іншими молодіжними організаціями, незалежно від форм власності, товариствами, фондами, громадянами в Україні та за кордоном, органами державної влади.
  • РМВ може мати власну символіку, що розробляється ініціативною групою і затверджується рішенням більшості членів Ради молодих вчених.

2.    Основні завдання РМВ ТНТУ

 • Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених ТНТУ.
 • Підтримувати наступність наукових досліджень розвивати наукові школи:
 • сприяти встановленню зв’язків між старшим і молодим поколінням учених, забезпечуючи тим самим спадкоємність у науковій діяльності;
 • взаємодіяти з НТ ТНТУ, зокрема через здійснення консультативно- координаційної діяльності, з метою пошуку та підтримки талановитих дослідників серед здобувачів І та ІІ освітніх рівнів.
  • Надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і допомогу при підготовці дисертаційних робіт, публікації наукових праць, презентації результатів досліджень.
  • Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих вчених. .
  • Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
  • Сприяти професійному росту наукової молоді ТНТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню кращих молодих наукових кадрів в штаті ТНТУ.
  • Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково- практичних досліджень молодих учених ТНТУ.
  • У співпраці з НТ ТНТУ висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
  • Сприяти залученню наукової молоді до програм академічної мобільності.
  • Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених ТНТУ.
  • Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених у Вченій раді, науково-технічній раді ТНТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально- побутових питань.
  • Представляти інтереси молодих учених в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

3.    Основні напрямки діяльності Ради.

 • Рада має право:
 • одержувати необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;
 • подавати пропозиції Університету щодо удосконалення політики у відповідній сфері в частині, що стосується молодих вчених;
 • виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції на розгляд органів державної і муніципальної влади, наукових і громадських організацій і брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ТНТУ;
 • представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ТНТУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
 • брати участь в організації лекторіїв, наукових шкіл, семінарів, конференцій, нарад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської активності молодих вчених;
 • вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;
 • ініціювати проведення зборів наукової молоді ТНТУ;
 • ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і завдання яких відповідають цілям і завданням РМВ ТНТУ;
 • брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проєктах і програмах;
 • організовувати центри   ділового   співробітництва,                клуби                  дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству;
  • Здійснюючи діяльність РМВ ТНТУ зобов’язана:
 • дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також норм, передбачених Статутом ТНТУ і Положенням про РМВ ТНТУ;
 • поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення Інтернет сторінки РМВ. Представляти на зборах наукової молоді ТНТУ щорічний звіт про свою діяльність;
 • на обґрунтований запит надавати необхідну інформацію у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання вимог законодавства України про підтримку молодих учених.
  • Будь-який вид діяльності РМВ ТНТУ може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

4.   Порядок формування РМВ ТНТУ

 • Членами РМВ ТНТУ можуть бути молоді учені, докторанти та аспіранти наукових і навчальних підрозділів ТНТУ у віці не більше 35 років (для докторантів і докторів наук – не більше 40 років).
 • Кандидатури в члени РМВ ТНТУ висуваються загальними зборами наукової молоді факультетів (підрозділів) наукових і навчальних підрозділів ТНТУ і обираються відкритим голосуванням простою більшістю. Рекомендується делегування по одному з представників НПП та здобувачів з кожного факультету (підрозділу). З метою підвищення ефективності роботи Ради до її складу з ініціативи діючих представників можуть бути додатково обрані нові члени шляхом відкритого голосування.
 • Члени РМВ ТНТУ обираються на строк до 3-х років. Далі членство в Раді повинне бути відновлено чи припинено рішенням загальних зборів наукової молоді ТНТУ.
 • Виключення з членів РМВ ТНТУ може здійснюватися у випадках:
 • відкликання повноважень за рішенням загальних зборів наукової молоді і РМВ ТНТУ;
 • здійснення членом РМВ дій, які грубо порушують Положення і принципи РМВ ТНТУ;
 • невиконання рішень РМВ ТНТУ;
 • письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМВ ТНТУ.
  • Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.
   • Права члена РМВ ТНТУ:
    • брати участь в засіданнях РМВ, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;
    • на підставі власного бажання, згідно встановленого РМВ порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ.
   • Обов’язки члена РМВ ТНТУ:
    • дотримувати дійсного Положення і виконувати рішення РМВ, прийняті в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;
    • забезпечувати двосторонню взаємодію між науковою молоддю факультету (підрозділу) та РМВ ТНТУ;
    • виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і принципами РМВ;
    • при одержанні повідомлення з РМВ, що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності РМВ, вчасно передавати в РМВ свою відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку.

5.    Організаційна структура РМВ ТНТУ

 • Засідання РМВ проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу в півроку. РМВ вважається правочинною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Рішення РМВ приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів. РМВ правочинна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.
 • Кандидат на посаду Голови РМВ висувається рішенням кваліфікованої більшості голосів присутніх на засіданні членів ради і затверджується ректором ТНТУ на строк до 3-х років. Якщо на посаду голови РМВ претендує дві і більше кандидатури, обраним вважається претендент, який набрав більше голосів, ніж інші кандидатури. Якщо ж голоси розподілились порівну – на цьому ж засіданні проводиться повторне голосування
 • Голова РМВ організовує і керує роботою РМВ і є офіційним представником РМВ ТНТУ, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про РМУС.
 • Голова Ради має право:
 • приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМВ, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання РМВ;
 • головувати на засіданнях РМВ;
 • координувати діяльність РМВ;
 • представляти РМВ ТНТУ стосовно юридичних, фізичних осіб чи організацій при наявності відповідного доручення;
 • укладати договори і угоди, давати зобов’язання від імені РМВ згідно прийнятих РМВ рішень.
  • Голова РМВ зобов’язаний:
 • формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМВ, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови РМВ;
 • контролювати дотримання членами РМВ цього Положення і діяльність РМВ в цілому;
 • звітувати перед членами РМВ на його засіданні про виконану роботу;
 • забезпечувати ефективну діяльність РМВ відповідно до п. 2 і п. 3 цього положення.
  • Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (більшість присутніх на засіданні членів) виразити недовіру голові РМВ. У випадку, коли голова РМВ припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови РМВ автоматично переходять до заступника голови РМВ, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМВ питання про вибори і призначення голови РМВ і його заступника, а також провести це засідання в термін не більше одного місяця. Якщо голова РМВ тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т. д.), то РМВ більшістю голосів передає функції виконуючого обов’язки голови РМВ заступнику або одному з членів РМВ.
  • Заступник голови РМВ обирається на засіданні РМВ з числа його членів. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою. Заступник Голови РМВ виконує функції голови РМВ в період його відсутності.
  • Заступник голови РМВ виконує обов’язки секретаря РМВ і відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ в межах повноважень, визначених Головою РМВ.

6.                      Взаємодія РМВ з Адміністрацією, Вченою радою і науково- технічною радою ТНТУ

 • Адміністрація, Вчена рада і науково-технічна рада ТНТУ сприяє організаційній, консультаційній підтримці РМВ ТНТУ:
 • у здійсненні діяльності, передбаченої даним Положенням РМВ ТНТУ;
 • в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується наукової молоді ТНТУ;
 • у наданні РМВ ТНТУ робочих приміщень, комп’ютерної та іншої оргтехніки, засобів зв’язку.
  • Вчений секретар Вченої ради, заступник голови науково-технічної ради ТНТУ або проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва може брати участь в роботі РМВ, надавати інформацію РМВ про рішення Вченої ради, науково-технічної ради ТНТУ та інших нормативних документів, які стосуються діяльності РМВ, вносити пропозиції щодо участі РМВ у вирішенні задач ТНТУ.

7.                      Матеріально технічне забезпечення РМВ

 • Університет забезпечує РМВ приміщеннями, меблями, навчальною та навчально-методичною літературою, нормативно-правовою базою, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, засобами зв’язку, тощо.
 • Кошти РМВ формуються:
 • з коштів, наданих установою;
 • добровільних внесків громадських організацій, фондів, підприємств, установ;
 • добровільних внесків громадян України;
 • коштів від інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.
  • Кошти використовуються для досягнення цілей та виконання завдань РМВ.

8.                      Заключні положення

 • Пропозиції щодо зміни дійсного Положення РМВ ТНТУ розглядаються на засіданні РМВ і приймаються або скасовуються більшістю голосів та затверджуються Вченою радою ТНТУ.
 • Рішення про припинення діяльності РМВ може прийматися Адміністрацією ТНТУ або Вченою радою ТНТУ.

 

Per aspera ad astra